Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/757
Title: Kolorowy partner czy mąż katolik?
Authors: Świątkiewicz, Wojciech
Keywords: Religijność w rodzinie; Uprzedzenia
Issue Date: 2009
Citation: W. Świątkiewicz (red.), "Rodzina w sercu Europy : Rybnik - Nitra - Hradec Kralove - Szegedsocjologiczne studium rodziny współczesnej" (s. 171-207). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Polacy są religijni i masowo deklarują swoją przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego. Teza ta znajduje potwierdzenie w licznych badaniach socjologicznych, w statystykach kościelnych czy też w opinii publicznej. Nie należy z niej jednak wyprowadzać równocześnie wniosków dotyczących charakteru polskiej religijności czy też jej jakości. Bez względu na to, jak jest oceniana polska religijność i jakie kryteria oceny są brane pod uwagę, nie można pominąć socjologicznego faktu, iż Polacy w większości (około 95%) uważają siebie za ludzi religijnych i przynależących do Kościoła (grupy wyznaniowej). Dla przeważającej większości mieszkańców kraju jest to Kościół rzymskokatolicki1. Ta głęboko osadzona w mentalności społecznej afiliacja eklezjalna jest zjawiskiem trwałym, chociaż oczywiście podlega ona pewnym przeobrażeniom w kierunku sekularyzacji życia społecznego i laicyzacji mentalności, których radykalnym następstwem jest pozostawanie poza Kościołem czy grupą wyznaniową. Tak można interpretować odsetek osób (4,3%) deklarujących brak przynależności do grupy religijnej. Można wysunąć hipotezę, ugruntowaną w obserwowanym kierunku przeobrażeń kulturowych współczesnej Europy, że wielkość ta będzie w następnych latach wzrastała. Podkreślmy jeszcze raz, że nie chodzi tu o praktyki religijne, swoistego rodzaju kościelność doświadczeń religijnych ani o tzw. konsekwencyjny parametr deklarowanej religijności, który jest zwykle przedmiotem troski teologów czy dyskusji publicystycznych. Ludzie uważają siebie za religijnych i deklarują swój związek z grup ą wyznaniową nawet wówczas, gdy równocześnie deklarują religijną obojętność (56,8%) oraz brak uczestnictwa w organizowanych przez Kościół praktykach religijnych (55%); i „tylko tyle” lub „aż tyle” wynika z przytoczonych danych. Przejawem postaw wobec religii są także deklaracje własnej religijności pozbawione autoafiliacji konfesyjnych. Określenie siebie jako człowieka „wierzącego” nie musi ipso facto implikować konfesyjnej afiliacji. W tym sensie w socjologii religii mówi się między innymi o religii niewidzialnej, pozakościelnej, o religijności płynnej. Uwzględniając te rozmaite konteksty przeobrażeń współczesnej religijności, możemy powiedzieć, że polskie społeczeństwo jest religijne, a inne społeczeństwa, np. czeskie czy francuskie, charakteryzują się licznymi grupami osób deklarujących się jako niereligijne i nieprzynależne do grup wyznaniowych. Uwagi te w całej rozciągłości odnoszą się również do społeczno-kulturowej specyfiki Górnego Śląska, gdzie religia jako wartość oraz religijność jako styl życia są nie tylko elementami konstytutywnym tradycji, ale również są mocno wpisane w rytm życia współczesności.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/757
ISBN: 9788322618233
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swiatkiewicz_Kolorowy_partner_czy_maz_katolik.pdf726,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons