Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8243
Title: Jawność postępowania karnego a prywatność jego uczestników w sprawach o przestępstwa na tle seksualnym. Aspekt prawnoporównawczy
Authors: Konca, Paulina
Keywords: zasady; wtórna wiktymizacja; prawo hiszpańskie; proces karny; prawo do prywatności; zasada jawności zewnętrznej
Issue Date: 2018
Citation: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, Vol. 85 (2018), s. 101-118
Abstract: Artykuł dotyczy problemu kolizji prawa do prywatności z zasadą jawności zewnętrznej oraz z niektórymi innymi zasadami procesu karnego w sprawach, w których przedmiotem postępowania jest przestępstwo na tle seksualnym. Autorka, przedstawiając uregulowania polskie na tle regulacji hiszpańskich oraz odwołując się do kampanii społecznych i rozwiązań funkcjonujących w innych krajach europejskich, stara się wykazać, jak ważna jest ochrona godności i prawa do intymności ofiary w kontekście zapobiegania wtórnej wiktymizacji oraz przedstawić mechanizmy zapewniające taką ochronę. Autorka analizuje również kwestię ochrony prawa do prywatności oskarżonego. Jako że zasada jawności zewnętrznej jest ściśle związana z dostępem mediów do procesu, opracowanie poświęcone jest także problemowi sprawozdawczości radiowo-telewizyjnej w kontekście rozwoju nowych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem spraw, których uczestnikami są osoby publiczne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8243
DOI: 10.18778/0208-6069.85.09
ISSN: 2450-2782
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konca_Jawnosc_postepowania_karnego.pdf639,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons