Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/840
Tytuł: Perception du lexique spécialisé : études d'efficacité de différents textes
Autor: Markowski, Grzegorz
Słowa kluczowe: Język francuski; Języki specjalistyczne; Żargon
Data wydania: 2008
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Przedmiotem niniejszego opracowania jest skuteczność wykorzystania różnych tekstów w procesie nauczania/uczenia się francuskiego języka specjalistycznego oraz próba ewaluacji wpływu pracy z tekstami na stopień percepcji słownictwa specjalistycznego osób biorących udział w przeprowadzonym eksperymencie dydaktycznym. W pracy postawiono następujące pytania badawcze: W jakim stopniu praca z autentycznymi dokumentami handlowymi pomaga osobom uczącym się francuskiego języka handlowego w przyswajaniu terminologii specjalistycznej? Jakie kompetencje można rozwinąć w wyniku pracy z autentycznymi tekstami handlowymi? Czy praca ze specjalistyczną dokumentacją autentyczną na zajęciach poprawia poziom percepcji słownictwa fachowego? Czy studenci pracujący ze specjalistycznymi tekstami autentycznymi mają mniejsze problemy ze zrozumieniem kolejnych tekstów specjalistycznych? Jakie korzyści możemy osiągnąć w procesie nauczania języków obcych z wykorzystaniem tekstów specjalistycznych? Jakie typy pamięci ludzkiej odgrywają najistotniejszą rolę w procesie percepcji terminów specjalistycznych? W kolejnych rozdziałach monografii przedstawiono: — czynniki wpływające na percepcję terminologii specjalistycznej, — organizację badań, — korpus badań, obejmujący teksty autentyczne (dokumenty firm francuskich działających na terenie Polski) oraz wybrane teksty z podręczników: Le Nouveau French for Business. Le Français des Affaires (LE GOFF, 1994) i Faire des Affaires en Français (SANCHEZ MACAGNO, CORADO, 1997), — analizę rezultatów. W badaniach wzięło udział 36 studentów: 16 z II roku oraz 20 z III roku. Proponując różne ćwiczenia, osoba prowadząca zajęcia prosiła uczestników o wskazanie w tekście terminologii specjalistycznej. W wypadku wskazania odpowiedniego słowa/terminu student otrzymywał 1 punkt, a w wypadkuwskazania niepoprawnego wyrazu lub pominięcia słowa/terminu należącego do zbioru terminologii fachowej tracił 1 punkt. Na podstawie tej klasyfikacji można było ocenić, czy praca z tekstami z danej dziedziny poprawia stopień rozumienia terminów pojedynczych i terminów skontekstualizowanych. Wyniki eksperymentu wskazują, że praca z tekstami zdecydowanie wpłynęła na intensywność i trwałość zapamiętywania terminologii specjalistycznej, szczególnie w wypadku osób, które miały najwięcej kłopotów z odnalezieniem terminów specjalistycznych w tekście, a także z poprawnym zrozumieniem.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/840
ISBN: 9788322617373
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
perception_du_lexique_specialise.pdfMarkowski_Perception_du_lexique_specialise7,68 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons