Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8486
Title: Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich
Authors: Malczewska-Pawelec, Dorota
Pawelec, Tomasz
Keywords: pamięć zbiorowa; historia Polski 1944-1956; historia Polski 1918-1939; komunizm; collective memory; history of Poland 1944-1956; history of Poland 1918-1939; communism
Issue Date: 2011
Publisher: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS
Abstract: Napisana przez historyków z Uniwersytetu Śląskiego książka stanowi studium polityki pamięci realizowanej przez komunistyczne władze Polski stalinowskiej. Przedstawia różnorodne poczynania rządzących, których wspólnym celem była zasadnicza przebudowa zbiorowej pamięci historycznej polskiego społeczeństwa. Autorzy rekonstruują w niej treści na temat przeszłości, jakie komuniści starali się upowszechnić w świadomości Polaków, a także narzędzia oraz sposoby, za pomocą których usiłowali tego dokonać. Wywody mają tło porównawcze - w celu odpowiedniego udokumentowania rzeczywiście „rewolucyjnego" charakteru poczynań komunistów w sferze pamięci, przeprowadzono niemal równie rozbudowaną, równoległą rekonstrukcję polityki pamięci praktykowanej w Polsce w okresie międzywojennym (głównie w dobie rządów piłsudczyków). W pracy zaproponowany został także ogólniejszy model historycznego badania zjawisk pamięci zbiorowej, który powinien okazać się przydatny w analizie przypadków innych niż te bezpośrednio w niej rozważane.
Description: The authors, historians from University of Silesia in Katowice, present a study of memory politics introduced by communist rulers of Poland during the Stalin era (1944/48-1958). This politics, aimed at fundamental reconstruction of Poles' collective memory was practiced in several different ways. Therefore the authors reconstruct not only the historical messages that were to be disseminated by communists but also numerous tools and methods that were adopted by them. The study provide a comparative perspective: In order to test their thesis about 'revolutionary' nature of commmunists' undertakings within the sphere of collective memory, the authors present an equally extensive study of memory politics practiced in Poland between the two world wars (mainly during the era of Piłsudski and his folowers' rule). In addition to that, a more general model of studying the phenomena of collective memory has been developed in the book. It would be applicable to the analysis of other cases of practicing memory politics and would also provide a theoretical and methodological basis for comparative research in this area.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8486
ISBN: 97883-242-1657-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malczewska-Pawelec_Rewolucja_w_pamieci_historycznej.pdf12,61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons