Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8539
Title: Verification of the term "agricultural property" in the light of the amended provisions of the agricultural system structuring act of 11 april 2003
Authors: Czerwińska-Koral, Katarzyna
Keywords: nieruchomość rolna; obrót nieruchomościami rolnymi; plan zagospodarowania przestrzennego; siedlisko; decyzja o warunkach zabudowy; ewidencja gruntów
Issue Date: 2017
Citation: Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka, No 17, z. 1 (2017), s. 251-264
Abstract: W znowelizowanych z dniem 30 kwietnia 2016 r. przepisach ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadzony został przewidziany szczególny reżim dotyczący obrotu nieruchomościami rolnymi. Przepisy skonstruowane są wielostopniowo, tj. aby zastosować szczególne zasady obrotu, wpierw należy ustalić, czy nieruchomość jest nieruchomością rolną w rozumieniu ustawy i czy zdarzenie, którego nieruchomość dotyczy, podlega szczególnemu reżimowi. Samo określenie, czy nieruchomość jest nieruchomością rolną w rozumieniu u.k.u.r., też jest działaniem wielostopniowym. Definicja nieruchomości rolnej odnosi się bowiem do Kodeksu cywilnego, a następnie – poprzez odwołanie do planu zagospodarowania przestrzennego – zawęża. Powyższe wskazuje na mozolność procesu stosowania ustawy i może powodować trudności w praktyce, a tym samym destabilizować pewność obrotu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8539
ISSN: 1644-9126
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czerwinska_Koral_Verification_of_the_term_agricultural.pdf476,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons