Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8660
Title: Sprawozdanie z II Zjazdu Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego "O stanowieniu, pojmowaniu i stosowaniu norm kolizyjnych europejskiego i krajowego prawa prywatnego międzynarodowego : Katowice, 23-24 października 2015 roku"
Authors: Kozioł, Agata
Kurowski, Witold
Keywords: 2 Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego
Issue Date: 2016
Citation: "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" T. 18 (2016), s. 99-112
Abstract: "W dn. 23—24 października 2015 r. w Katowicach odbył się II Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego, zorganizowany przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Spotkanie najwybitniejszych przedstawicieli polskiej nauki prawa prywatnego międzynarodowego oraz reprezentantów grup zawodowych stosujących normy kolizyjne w praktyce stanowiło kontynuację inicjatywy podjętej trzy lata wcześniej przez prof. dr. hab. Jerzego Poczobuta, dzięki któremu doszło do zorganizowania w Warszawie pierwszej ogólnopolskiej konferencji poświęconej problematyce kolizyjnej." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8660
ISSN: 1896-7604
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koziol_Kurowski_sprawozdanie_z_II_zjazdu_katedr.pdf417,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons