Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8725
Title: Obowiązki banków wobec klientów przewidziane w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi
Authors: Majewski, Kamil
Keywords: Obrót instrumentami finansowymi; MIFID II; usługi maklerskie; działalność banków krajowych
Issue Date: 2-Apr-2019
Publisher: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Abstract: Problematyka działalności maklerskiej lub działalności o podobnym charakterze została obszernie uregulowana zarówno przez prawodawcę unijnego, jak i krajowego. Tym samym, ze względu na ogólny charakter tej broszury oraz ograniczenia natury technicznej, brak jest możliwości kompleksowego opracowania poruszanej problematyki. Zakres merytoryczny publikacji został zatem ograniczony jedynie do przedstawienia obowiązków banków, jako jednych z wielu podmiotów mogących, po spełnieniu szeregu wymogów prawnych i organizacyjnych świadczyć usługi na rynku finansowym. Niejednokrotnie podmioty te współpracują ze sobą w wykonywaniu poszczególnych usług, stąd też dla pełnego scharakteryzowania poszczególnych czynności i odpowiedzialności za wypełnienie poszczególnych obowiązków, będzie także mowa o tych podmiotach, przy czym rozważania zostaną ograniczone jedynie do wątków niezbędnych z punktu widzenia banków. Podstawowym źródłem dla przygotowania niniejszej publikacji są przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Prezentowane treści zostały uzupełnione o dostępną na rynku literaturę przedmiotu, aby czytelnik niniejszego opracowania posiadał możliwość poszerzenia prezentowanej wiedzy.
Description: Przepisy prawa, zarówno europejskiego, jaki i polskiego stwarzają bankom możliwość świadczenia usług maklerskich (art. 111 u.o.i.f.) lub usług niebędących działalnością maklerską (art. 70 ust. 2 u.o.i.f.). Wykonywanie tej działalności może nastąpić w dwóch trybach. Oba są prawnie reglamentowane i podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Korzystanie z tych usług opatrzone jest wieloma rodzajami ryzyka, stąd też z pobudek natury ekonomicznej, do których zalicza się przede wszystkim asymetrię informacyjną na niekorzyść usługobiorcy (klienta), w tym brak możliwości nadzoru ze strony klienta działań usługodawcy (banku) świadczenie tych usług podlega interwencji ustawodawcy skutkującej stworzeniem po pierwsze, ram prawnych tej działalności, w tym przepisów o charakterze gwarancyjnym i ochronnym dla klienta oraz objęcie tej działalności nadzorem ze strony państwa (poprzez państwowe organy nadzoru). Niniejsze opracowanie stanowi wskazanie oraz charakterystykę obowiązków banków wobec klientów, przewidzianych w u.o.i.f., jako akcie o podstawowym znaczeniu dla wykonywania tej działalności oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8725
ISBN: 978-83-66322-00-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majewski_Obowiazki_bankow_wobec_klientow_przewidziane_w_ustawie_o_obrocie_instrumentami_finansowymi.pdf603,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Dowolne rozpowszechnianie na całym świecie bez zgody autora Creative Commons License Creative Commons