Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/901
Tytuł: Alienacja czy powrót do wartości?
Autor: Chmiel, Aneta
Słowa kluczowe: Wspólnota; Społeczność
Data wydania: 2008
Źródło: Z. Kadłubek, T. Sławek (red.), "Wizerunki wspólnoty : studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej" (S. 144-163). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Naturalnym, jeśli cokolwiek jest naturalne, obszarem refleksji socjologicznej jest to, co stanowi o naszej przynależności do określonej grupy społecznej bez względu na to, czy przynależność ta jest rezultatem dobrowolnego wyboru czy przyjęcia narzuconej nam roli. Z jednej strony wybór i jego ograniczenie mają charakter semiotyczny, albowiem są określone przez mechanizmy językowe, z drugiej mają charakter społeczny, albowiem decydują o nich konwencje, z trzeciej wreszcie są wynikiem zainteresowań poszczególnych członków grupy. Jakie zatem zachodzą relacje pomiędzy nami a innymi? Co decyduje o możliwościach lub ograniczeniach przynależenia do określonej grupy? Jakie są przesłanki filozoficzne, socjologiczne i psychologiczne określające paradygmaty bycia członkiem wybranej społeczności? Takie oto pytania stały się hasłami wywoławczymi niniejszego artykułu. Aby mówić o przynależności do wspólnoty, należy najpierw określić, czym ona jest.
Opis: Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2006—2007 jako projekt badawczy nr 1 H01C 052 30
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/901
ISBN: 9788322617908
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Chmiel_Alienacja_czy_powrot_do_wartosci.pdf476,61 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons