Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/901
Title: Alienacja czy powrót do wartości?
Authors: Chmiel, Aneta
Keywords: Wspólnota; Społeczność
Issue Date: 2008
Citation: Z. Kadłubek, T. Sławek (red.), "Wizerunki wspólnoty : studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej" (S. 144-163). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Naturalnym, jeśli cokolwiek jest naturalne, obszarem refleksji socjologicznej jest to, co stanowi o naszej przynależności do określonej grupy społecznej bez względu na to, czy przynależność ta jest rezultatem dobrowolnego wyboru czy przyjęcia narzuconej nam roli. Z jednej strony wybór i jego ograniczenie mają charakter semiotyczny, albowiem są określone przez mechanizmy językowe, z drugiej mają charakter społeczny, albowiem decydują o nich konwencje, z trzeciej wreszcie są wynikiem zainteresowań poszczególnych członków grupy. Jakie zatem zachodzą relacje pomiędzy nami a innymi? Co decyduje o możliwościach lub ograniczeniach przynależenia do określonej grupy? Jakie są przesłanki filozoficzne, socjologiczne i psychologiczne określające paradygmaty bycia członkiem wybranej społeczności? Takie oto pytania stały się hasłami wywoławczymi niniejszego artykułu. Aby mówić o przynależności do wspólnoty, należy najpierw określić, czym ona jest.
Description: Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2006—2007 jako projekt badawczy nr 1 H01C 052 30
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/901
ISBN: 9788322617908
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chmiel_Alienacja_czy_powrot_do_wartosci.pdf476,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons