Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/971
Title: Koncepcja choroby psychicznej u dorastających
Authors: Bulla, Bernadeta
Płonka, Alina
Keywords: Zdrowe psychiczne; Choroba psychiczna
Issue Date: 2009
Citation: Z. Dołęga, M. John-Borys (red.), "Zdrowie psychiczne uczniów - różne konteksty i odniesienia" (S. 196-228). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Osobowość, w ujęciu Miltona Rokeacha, jest systemem przekonań, w którym można wyodrębnić podsystemy — „przekonania na własny temat, system wartości ostatecznych i instrumentalnych, system postaw oraz pojedyncze postawy, przekonania o własnych zachowaniach, przekonania o postawach, wartościach, potrzebach i zachowaniach osób znaczących oraz przekonania o zachowaniu się obiektów niespołecznych” . System przekonań człowieka składa się z ogromnej liczby pojedynczych sądów — są one informacją, jaką osoba ma o danym obiekcie, prostym twierdzeniem, który akceptuje. Pewna grupa przekonań może dotyczyć różnych aspektów zdrowia psychicznego — będącego jednym z wymiarów zdrowia, podlegającego rozwojowi i zmianom w ciągu życia i rozpatrywanego w interakcjach ze środowiskiem — oraz choroby psychicznej. Człowiek nie rodzi się z ustalonymi przekonaniami na temat tego, czym jest zdrowie psychiczne, jaka jest przyczyna chorób psychicznych, na czym polega podatność na chorobę psychiczną, jakie są metody leczenia i zapobiegania chorobom psychicznym, ani nie rodzi się z gotowymi postawami wobec chorych psychicznie. Dziecko, będąc czynnym i aktywnym psychicznie, w sposób naturalny dąży do wiem, do poznania i zrozumienia samego siebie i tego, co je otacza). Myśląc, odzwierciedla rzeczywistość bezpośrednio — za pomocą zmysłów, i pośrednio — pojęciowo, odkrywając różne powiązania, współzależności, stosunki między przedmiotami, zdarzeniami i zjawiskami oraz prawidłowości rozwoju tego, co istnieje.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/971
ISBN: 9788322617434
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bulla_Koncepcja_choroby_psychicznej_u_dorastajacych.pdf697 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons