Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9795
Title: Wpływ przewartościowań semantycznych na budowę gniazd słowotwórczych
Authors: Zych, Anna
Keywords: gniazda słowotwórcze; przewartościowania semantyczne; gramatyka porównawcza; języki słowiańskie
Issue Date: 2001
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Fontański, E. Straś (red.), "Języki słowiańskie dziś : nowe fakty, nowe spojrzenia" (S. 61-70). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "W literaturze językoznawczej niejednokrotnie podkreślano, iż wpływ na strukturę i semantykę gniazda słowotwórczego - kształtowanie się stosunków derywacyjnych między jego leksemami oraz formowanie zasobu leksykalnego - wywiera przynależność słowa wyjściowego do określonej części mowy oraz jego struktura semantyczna. Wyrazy wyjściowe cechujące się bogatą semantyką, dużą liczbą wariantów leksykalno-semantycznych zazwyczaj powołują do życia znacznie więcej pochodnych niż te, które charakteryzują się niewielką liczbą znaczeń lub są słowami jednoznacznymi. Dzieje się tak dlatego, że potencjalnie każde ze znaczeń wyrazu poiisemicznego może stanowić podstawę powstania określonej grupy derywatów (por. np. pochodne, utworzone na podstawie znaczenia przenośnego przymiotnika чёрный ‘отрицательный, плохой’: чёрный - чернить - очернить - очернитель - очернительство; очернять - очерняться). Gniazda, w których centrum znajdująsię jednostki jednoznaczne, są zazwyczaj mniej rozbudowane (por. np. liczebność gniazd z centrum белый i коричневый)." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9795
ISBN: 8322610173
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zych_Wplyw_przewartosciowan_semantycznych_na_budowe.pdf715,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons