Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9951
Title: "Ours" and "outsiders" as categories of the description of social world
Authors: Świątkiewicz, Wojciech
Keywords: odrębność; obcość; podziały społeczne; identyfikacja etniczna; identyfikacja regionalna; Górny Śląsk
Issue Date: 1995
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W. Świątkiewicz (red.), "Region and regionalism : culture and social order" (S. 60-75). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Podział na “swoich” i “obcych” jest jednym z podstawowych kryteriów podziałów społecznych, właściwych nie tylko rzeczywistości makrostrukturalnej, ale sięgających również głęboko w struktury mentalności jednostkowej sterującej procesami życia codziennego. W obrębie społeczności “swoich” umacniają się: więź, integracja, spójność i solidarność zogniskowane wokół wspólnoty symboli, wartości, norm i wypływających z nich wzorów zachowań. Złożone i różnorodne systemy sankcji upowszechniają konformizm zachowań, a “strach” przed “wstydem” wywołanym odmiennością, innością wzmacnia przekonanie o oczywistości i naturalności grupowej definicji normalności oraz daje poczucie bezpieczeństwa wynikającego ze wspólnego zaspokajania potrzeby afiliacji społecznej. Do społeczno-kulturowej specyfiki Górnego Śląska można zaliczyć trwałą obecność grup społecznych, między którymi stosunki układają się nie tylko na zasadzie wspólnoty, ale i rozdzielności wartości. Ważne znaczenie w sposobach postrzegania i opisu społecznego świata odgrywają kryteria identyfikacji etnicznej i regionalnej, uwikłane w szerszy kontekst polityczny, religijny, gospodarczy i kulturowy. Artykuł podejmuje próbę rekonstrukcji, na podstawie badań empirycznych, współcześnie występujących podziałów społecznych, modelowanych własnościami kulturowymi różnych grup społecznych mieszkańców regionu. W konstruowanych obrazach rzeczywistości społecznej, w których wyraźnie zostały odnotowane podziały na “swoich” i “obcych”, wyodrębniono cztery struktury znaczeniowe: 1) postrzeganie różnic etnicznych, 2) definicje międzygrupowych stosunków społecznych, 3) treści tworzące kompleks kulturowo-cywilizacyjny, 4) globalne ujmowanie regionu jako przedmiotu ocen wraz z postawami wobec środowiska zamieszkania. We wszystkich wyodrębnionych strukturach dominują waloryzacje negatywne, najsilniej obecne w treściach ocen tworzących kompleks kulturowo-cywilizacyjny. On też jest, jak można sądzić, głównym obszarem narastania uprzedzeń i ujawniania się odrębności oraz obcości w stosunkach między grupami o różnych identyfikacjach etnicznych i regionalnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9951
ISBN: 83-226-0566-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swiatkiewicz_Ours_and_outsider_as_categories.pdf1,3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons