Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1005
Tytuł: Słownictwo anemonimiczne w języku chorwackim
Autor: Małczak, Leszek
Słowa kluczowe: nazwy meteorologiczne; anemonimia; język chorwacki; dialekt czakawski; etnosemantyka; frazeologia
Data wydania: 2001
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: H. Fontański, E. Straś (red.), "Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty. Nowe spojrzenia" (S. 114-119). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Znajomość nazw meteorologicznych odgrywa ważną rolę w życiu mieszkańców wybrzeża Morza Adriatyckiego. Fakt ten jest w pełni zrozumiały w świetle więzi, jaka łączy tych ludzi z przyrodą. Ich kontakt z nią ma wymiar egzystencjalny, lecz nie w filozoficznym znaczeniu tego słowa, ale pragmatycznym, bytowym. Życie zawodowe i prywatne Pomorzan podporządkowane zostało naturze, która jako wartość estetyczna sama stała się towarem, dobrem konsumpcyjnym. Wśród nazewnictwa meteorologicznego dużą i urozmaiconą grupę stanowią nazwy wiatrów. Ich badaniem zajmuje się wyspecjalizowany dział toponimii nazywany anemonimią1. Analiza semantyczna nazw wiatrów powinna mieć charakter interdyscyplinarny. Cenne w tym wypadku wydaje się uwzględnienie antropologicznego, socjologicznego, psychologicznego, etnograficznego i teologicznego punktu widzenia. Wiatr definiowany jako ruch powietrza jest zjawiskiem skalarnym. Zaznacza swą obecność w sferze sacrum i profanum. Jest uważany za „boskie” tchnienie - z jednej, za immanentny atrybut materii - z drugiej strony.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1005
ISBN: 978-83-60743-22-5
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Malczak_Slownictwo_anemonimiczne_w_jezyku_chorwackim.pdf400,27 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons