Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10174
Title: Kształtowanie podmiotowości społecznej w okresie zmiany systemowej - jako przedmiot zainteresowań badawczych pedagoga społecznego
Authors: Górnikowska-Zwolak, Elżbieta
Keywords: pedagogika społeczna; pedagogika opiekuńcza; podmiotowość społeczna; zmiana systemowa; pedagodzy
Issue Date: 1999
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Górnikowska-Zwolak, A. Radziewicz-Winnicki, A. Czerkawski (red.), "Pedagogika społeczna w Polsce - między stagnacją a zaangażowaniem. T. 1" (S. 80-93). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Szczególne ożywienie refleksji nad rozmaitymi kwestiami życia społeczeństw i jednostek ujawnia się zazwyczaj w okresach bądź wielkiego rozkwitu nauki, rozkwitu ludzkości i ludzkiej myśli, bądź wyraźnych kryzysów, przesileń różnych ładów społecznych, ustrojów społeczno-politycznych, niekiedy zmian paradygmatów uprawiania nauki czy refleksji w ogóle. Schyłek XX wieku jest w przypadku społeczeństwa polskiego okresem potrójnego kryzysu: załamania się dotychczasowego ustroju, zapaści gospodarczej i chaosu aksjologicznego, kryzysu sensu (sensów) — zauważa Tadeusz Lewowicki1. Wraz z próbami budowania nowego ładu społecznego kształtują się nowe ujęcia aksjologiczne, nowe odczytania światów wartości i celów społecznych (społecznej teleologii). Podobną opinię wyraża Anna Przecławska, pisząc: „[...] przeżywamy dziś swojego rodzaju renesans aksjologii we wszystkich niemal dziedzinach, którymi zajmują się dyscypliny humanistyczne i społeczne: w rozważaniu problemów kultury współczesnej, koncepcji człowieka, społeczeństwa, więzi międzyludzkich”2. W pewnym sensie naturalnym zjawiskiem wydaje się w tej sytuacji niezwykłe nasilenie zainteresowań kwestiami podmiotowości. Podmiotowość spostrzega się jako „dostępną jedynie człowiekowi zdolność uświadamiania sobie faktu podlegania przemianom i wpływania na nie dzięki swym własnym, mniej lub bardziej autonomicznym działaniom”. Podmiotowość określa się również jako „uświadomioną działalność inicjowaną i rozwijaną przez jednostkę według własnych wartości i standardów”3." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10174
ISBN: 8322608535
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gornikowska-Zwolak_Ksztaltowanie_podmiotowosci_spolecznej_w_okresie.pdf949,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons