Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11689
Title: The Significance of Roman Coins for the Preservation and Construction of Memory
Authors: Kluczek, Agata A.
Keywords: moneta; Roman coin; mit fundacyjny; Roman founding myth; źródła numizmatyczne; Imperium Romanum; pamięć; memory
Issue Date: Oct-2019
Publisher: Instytut Historii UAM
Citation: K. Baluza, M. Musielak, K. Królczyk (red.), "Meministine? Memory and Oblivion in the Ancient World - the Ancient World in the Memory and Oblivion" (S. 53-71). Poznań : Instytut Historii UAM, 2019
Abstract: Celem studium jest, oparte na pojedynczych przykładach numizmatów, zreferowanie komemoracyjnego waloru rzymskich monet i medalionów oraz uporządkowanie ich wyobrażeń według kryterium, jakim jest ich funkcja przechowywania i konstruowania pamięci. Tak rozumiany związek numizmat – pamięć mógł być dostrzegany przez samych starożytnych. Aspekt komemoratywny numizmatów wskazywali dawni autorzy, czemu dali wyraz w swych pracach Palladiusz (Rutilius Taurus Aemilianus Palladius, koniec IV–V w.) oraz Kasjodor (Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator, ok. 485 – ok. 580). Treści monet i medalionów tworzyły repozytorium pamięci zbiorowej o wybranych postaciach i zdarzeniach z dziejów rzymskich. Taka rola numizmatów wyrastała ze ścisłego ich związku z władzą i polityką. Sam dobór tych treści, a w efekcie rejestrowanie wydarzeń i uczczenie ich bohaterów w formie napisów oraz wyobrażeń monetarnych, można rozumieć jako element „polityki upamiętniania”. Wyjątkowej materii dostarczyły jej wątki mityczne dotyczące początków Rzymu, czyli epizody nie zapamiętane, a skonstruowane. Interesujące jest, że wyobrażenia, które stworzono, by „pamięć fundacyjną” odzwierciedlały, niekiedy przypominano w mennictwie po upływie wielu lat. Odwołaniami do mitów fundacyjnych wyrażano uznanie dla tradycji, a także tę wykreowaną przeszłość pragmatycznie osadzano w rzeczywistości emitenta. W tych kontekstach szczególnej wartości nabierają monety zwane „imitacyjnymi” i „restytucyjnymi”. Razem z numizmatami należącymi do trzeciej z ważnych grup – monet „konsekracyjnych” – odgrywały one wyjątkową rolę w przechowywaniu pamięci o losach i czynach dawnych bohaterów, polityków, cesarzy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11689
ISBN: 978-83-66355-05-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kluczek_The_Significance_of_Roman_Coins.pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons