Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13676
Title: Rola „ombudsmanów policyjnych” w realizacji zasady democratic policing
Authors: Wentkowska, Aleksandra
Keywords: Policja; skargi; ombudsman; rzecznik praw obywatelskich; democratic policing
Issue Date: 2019
Citation: "Roczniki Administracji i Prawa" Tom Specjalny, nr XIX (2019), s. 301-317
Abstract: Jednym z elementów składających się na obraz demokratycznego społeczeństwa jest Policja, która podlegając regułom i zasadom prawa urzeczywistniającym poszanowanie godności ludzkiej, może ingerować w życie obywateli w określonych i ściśle kontrolowanych warunkach, w związku z czym ponosi publiczną odpowiedzialność. Wyjątkowe uprawnienia Policji związane z zatrzymaniem, aresztowaniem, przesłuchaniem, przeszukaniem czy użyciem siły czynią z formacji, jaką jest Policja (co dotyczy również wojska), potencjalne zagrożenie dla systemów demokratycznych – znacznie większe niż w przypadku pozostałych agencji państwowych. Dlatego też w celu rzetelnego, efektywnego i sprawiedliwego wykonywania przyznanych przez suwerena kompetencji powołuje się instytucje nadzoru nad organami ścigania. Instytucje te stają się tym samym jednym z atrybutów demokratycznego państwa prawa, w powołaniu których suweren ma prawo brać udział.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13676
DOI: 10.5604/01.3001.0014.1035
ISSN: 1644-9126
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wentkowska_Rola_ombudsmanow_policyjnych_w_realizacji_zasady_democratic_policing.pdf773,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons