Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13814
Title: Współczesna debata wokół koncepcji woluntaryzmu doksastycznego
Authors: Wójtowicz, Marek
Keywords: woluntaryzm doksastyczny; wolność; etyka przekonań; epistemologia religii; B. Williams
Issue Date: 2012
Citation: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, R. 21, nr 2 (2012), s. 411-423
Abstract: Koncepcja Doxastic Voluntarism (DV) dotyczy zagadnienia wpływu człowieka na kształt jego przekonań. Wyróżnia się zwykle rozmaite rodzaje DV: bezpośredni i pośredni, silny i słaby. Dzieje filozofii wskazują na możliwość formułowania i uzasadniania różnych stanowisk w kwestii dobrowolności przekonań. Przyjęte rozstrzygnięcia mają istotne znaczenie dla etyki przekonań, filozofii społecznej oraz filozofii religii. Artykuł w krytyczny sposób przedstawia obecny stan dyskusji nad DV. Przytoczono typowe argumentacje za poszczególnymi stanowiskami oraz najczęściej wysuwane kontrargumenty. Konkluzja artykułu brzmi następująco: problem DV jest sformułowany niejasno, a być może w ogóle nie nadaje się na przedmiot analiz filozoficznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13814
DOI: 10.2478/v10271-012-0054-x
ISSN: 2300-2573
1230-1493
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtowicz_Wspolczesna_debata.pdf508,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons