Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14540
Title: Nowe źródła do badań literackich i bibliologicznych dawnego piśmiennictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego w świetle współczesnych metodologii
Authors: Jarczykowa, Mariola
Keywords: geopoetyka; retoryka; kultura książki; literatura okolicznościowa; Radziwiłłowie; geopoetics; book culture; rhetoric; occasional lierature; the Radziwiłł family
Issue Date: 2015
Citation: "Rocznik Lituanistyczny" T. 1 (2015), s. 251-267
Abstract: W artykule przedstawiono nowe źródła pozwalające rozszerzyć dotychczasowe badania nad dawnym piśmiennictwem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przywołane przykłady odzwierciedlają jednocześnie współczesne metodologie literackie i bibliologiczne. Bibliotekoznawcy wykorzystują metodę funkcjonalną i stosują dyrektywę badawczą „kultura książki” m.in. w odniesieniu do wileńskich środowisk klasztornych. Geopoetyka i geokrytyka umożliwiają ujawnianie znaczenia przestrzeni, miejsc pamięci czy geografi cznych nazw własnych. Zastosowanie tej metody wobec twórczości Daniela Naborowskiego czy diariusza Bogusława Kazimierza Maskiewicza pozwala na wydobycie z tych tekstów specyfi ki podejścia do mniej lub bardziej znanych miejsc na mapie Rzeczypospolitej, zwłaszcza Wielkiego Księstwa Litewskiego. Metoda badań strukturalnych, stosowana zarówno przez literaturoznawców, jak i bibliologów, oparta na analizie ramy literacko-wydawniczej, została przedstawiona na przykładzie lwowskiego rękopisu zawierającego wiersze okolicznościowe poświęcone Radziwiłłom birżańskim oraz na podstawie nieznanego, unikatowego druku przekładu Niektórych psalmów Dawidowych Salomona Rysińskiego. Zwrócono także uwagę na znaczenie badań retorycznych, wskazując możliwość wykorzystania nieznanych mów świadczących o kulturze oratorskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14540
DOI: 10.12775/RL.2016.10
ISSN: 2450-8454
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarczykowa_nowe_zrodla_do_badan_literackich.pdf858,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons