Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16280
Title: Overview of selected costs incurred in transport activity
Authors: Czech, Piotr
Barcik, Jacek
Celiński, Ireneusz
Sierpiński, Grzegorz
Staniek, Marcin
Keywords: zarządzania przedsiębiorstwem; czynniki kosztotwórcze; zarządzanie firmą transportową
Issue Date: 2015
Citation: Logistyka, 2015, nr 4, s. 1331-1338
Abstract: Podstawą zarządzania przedsiębiorstwem, jest wiedza na temat źródeł pozyskiwania przychodów, jak i znajomość czynników kosztotwórczych. Niniejszy artykuł został poświęcony temu drugiemu elementowi, a więc kosztom, jakie w przedsiębiorstwie występują. Szczególną uwagę zwrócono na koszty jakie ponoszą podmioty gospodarcze prowadzące działalność związaną z transportem. Pośród tych kosztów można wymienić koszty związane z zakupem paliwa, przejazdem po drogach publicznych, zatrudnieniem pracowników, ubezpieczeniami. Znajomość tych kosztów warunkuje poprawne zarządzanie firmą transportową. Umożliwia również zaplanowanie odpowiednich działań mających na celu rozwój firmy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16280
ISSN: 1231-5478
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czech_Overview_of_selected_costs_incurred_in_transport_activity.pdf667,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons