Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16329
Title: Na zakręcie : krajobraz polskiej transformacji w filmach przełomu lat 80. i 90.
Authors: Copik, Ilona
Keywords: Transformacja; Kino polskie
Issue Date: 2019
Citation: "Kwartalnik Filmowy" (2019), nr 105-106, s. 23-38
Abstract: Celem artykułu jest rozpatrzenie problemu odzwierciedlonej/wykreowanej w polskim kinie przełomu lat 80. i 90. przestrzeni społeczno-kulturowej pierwszego etapu transformacji ustrojowej. Przedmiotem analizy są wybrane filmy z lat 1989-1993 odnoszące sią do fazy określanej przez socjologów jako „tranzycja” – moment liminalny procesu przemian, zwiastujący przejście od systemu socjalistycznego do kapitalizmu. W pracy poszukuje się odpowiedzi na pytania, jak filmy ukazują destrukcję dawnego systemu politycznego i jej skutki? oraz jak reprezentują one nowe sfery wolnego rynku i związane z nim przemiany tożsamości? Podejmowane są także kwestie, na ile krajobraz zmiany jest wynikiem ekspresji wolności i forsowania idei nowych możliwości ekonomiczno-społecznych, na ile zaś przestrzenią zamętu, a także, jak rozumiany jest przez filmowców sam proces transformacji (rewolucja, ewolucja czy też powrót do przeszłości). Rozważaniom towarzyszy perspektywa antropologiczna i socjologiczna skoncentrowana na badaniu relacji film – rzeczywistość, związków filmu z przestrzenią kulturowych norm, wartości i tożsamości.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16329
DOI: 10.36744/kf.33
ISSN: 2719-2725
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Copik_na_zakrecie_krajobraz_polskiej.pdf601,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons