Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1635
Tytuł: Sur l'equilibre asymptotique d'un systeme d'equations differentielles-fonctionelles a argument retarde
Autor: Dłotko, Tadeusz
Słowa kluczowe: Matematyka; Równania różniczkowe
Data wydania: 1969
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 1 (1969), s. 33-39
Abstrakt: W pracy omawia się równania różniczkowo-funkcjonałowe, które w szczególności obejmują równania różniczkowe z opóźniającym się argumentem. Przy odpowiednich założeniach dowodzi się twierdzeń o nielokalnym istnieniu rozwiązań, podaje ich oszacowanie oraz bada występowanie asymptot poziomych. Dowodzi się stabilności pewnych układów liniowych sperturbowanych częścią nieliniową zawierającą opóźniony argument. Uogólnia się pewne wyniki autorów cytowanych we wstępie do tej pracy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1635
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dlotko_Sur_lequilibre_asymptotique_dun_systeme.pdf406,91 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons