Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1636
Tytuł: On approximate solutions of linear functional equations
Autor: Głowacki, Eugeniusz
Słowa kluczowe: Matematyka; Równania liniowe
Data wydania: 1969
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 1 (1969), s. 41-51
Abstrakt: W pracy są rozważane przybliżenia ciągłych rozwiązań liniowych jednorodnych równań funkcyjnych postaci (p [/(* )] = g(x)<p(x) oraz równań liniowych niejednorodnych postaci ę> [/(* )] = g(x)<p(.x)+F(x), gdzie <p jest funkcją niewiadomą. Dokładne rozwiązania ciągłe równań liniowych, w przypadkach jednoznaczności, są granicami pewnych ciągów funkcyjnych {(p„(x)} utworzonych za pomocą funkcji danych. Jako rozwiązanie przybliżone przyjmuje się n-ty wyraz tego ciągu. Celem pracy jest dobór liczby rzeczywistej a w ten sposób, aby n-ty wyraz ciągu, <p„(x), różnił się od rozwiązania dokładnego (granicy tego ciągu) o z góry zadaną liczbę, w zadanym przedziale, gdy tylko n>a. Praca zawiera 4 twierdzenia podające sposób doboru liczby a w różnych przypadkach równań liniowych. W każdym przypadku sposób doboru jest zilustrowany na odpowiednim przykładzie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1636
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Glowacki_On_approximate_solutions_of_linear_functional_equations.pdf503,01 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons