Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17724
Title: Adaptacja zawodowa młodego nauczyciela : diagnoza - prognoza
Authors: Gąsior, Henryk
Keywords: kształcenie nauczycieli; dokształcanie nauczycieli; adaptacja zawodowa
Issue Date: 1994
Citation: Chowanna, Nr 1, (1994), s. 57-69
Abstract: Problem kształcenia, dokształcania i doskonalenia młodych nauczycieli jest stale aktualny. Stanowi komponent procesu adaptacji zawodowej nauczyciela. Szczególnego znaczenia nabiera on w nowych warunkach społeczno- ustrojowych, gospodarczych i cywilizacyjnych Polski końca XX wieku (R a d z i e w i с z-W i n n i с к i, 1989). Współczesna pedeutologia analizuje nie tylko proces edukacyjny samego nauczyciela, lecz także determinanty skutecznej adaptacji zawodowej każdego pracownika oświatowego. Założeniem podstawowym w teorii adaptacji zawodowej nauczyciela jest jej zgodność czy też względna zbieżność z wymaganiami, jakie stawia się młodemu pokoleniu współczesnej Polski i Europy (T h am a s, 1980). Im wyższy stopień adaptacji zawodowej nauczycieli, tym wyższy poziom edukacji absolwentów różnych typów szkół i uczelni. Występuje tu relacja: nauczyciel — uczeń — absolwent — pracownik zakładu pracy, a tym samym współczesny obywatel państwa, umiejący fachowo pracować, twórczo realizujący swoje zadania profesjonalne, społeczne i organizacyjne ( N a w r o c z y ń s k i , 1968) (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17724
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gasior_Adaptacja_zawodowa.pdf510,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons