Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18920
Title: Preferencje aksjologiczne dzieci i młodzieży z pogranicza polskoczeskiego : od wartości materialnych do postmaterialnych
Authors: Ogrodzka-Mazur, Ewa
Keywords: wartości; preferencje aksjologiczne; edukacja wielo- i międzykulturowa; pogranicze kulturowe
Issue Date: 2016
Citation: "Edukacja Międzykulturowa" (2016), nr 5, s. 77-99
Abstract: W opracowaniu scharakteryzowano przemiany w zakresie wartości cenionych przez dzieci i młodzież z pogranicza polsko-czeskiego – odwołując się do sformułowanych przez R. F. Ingleharta hipotez niedoboru i socjalizacji. Zakładają one – po pierwsze – że priorytetowe wartości jednostki odzwierciedlają jej środowisko społeczno-ekonomiczne, a przedmiotom, których jest w nim stosunkowo niewiele, nadaje się subiektywnie wyższą wartość i – po drugie – podstawowa struktura wartości jednostki odzwierciedla warunki, w jakich została ona wychowana. Przeprowadzenie badań w latach 1990–1991 oraz 2014–2015 – z wykorzystaniem strategii porównań podłużnych, opartej na kryterium czasu – umożliwiło poznanie czynników oddziałujących na preferencje aksjologiczne młodego pokolenia, jak również przedstawienie względnej dynamiki zmiany i uchwycenie wyznaczających ją mechanizmów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18920
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogrodzka_Mazur_preferencje_aksjologiczne_dzieci.pdf2,33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons