Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19151
Title: Z problematyki legalności aktów prawnych Polski Ludowej w związku z orzeczeniem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z 19 czerwca 2001 r.
Other Titles: Aus der Problematik der Legalität der gesetzlichen Akten in der Volksrepublik Polen
Authors: Lityński, Adam
Keywords: Izba Karna Sądu Najwyższego; Izba Wojskowa Sądu Najwyższegoa; wojskowe prawo karne; prawa w PRL
Issue Date: 2006
Citation: Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, T. 9, cz. 2 (2006), s. 453-460
Abstract: Przytoczone orzeczenie Izby Karnej Sądu Najwyższego z 19 VI 2001 r. (WKN 13/01) uznać trzeba za nad wyraz ważny przejaw kilku zasad prawnych. Po pierwsze: nielegalność instytucji oraz jej kompetencji przy tworzeniu prawa ulega konwalidacji, jeśli formy ustrojowe ulegają utrwaleniu i tym samym cech trwałości nabiera system prawa, w ramach którego dany akt został stworzony. Po wtóre: nader ważne jest także zachowanie bliżej niesprecyzowanych, cywilizowanych form stanowienia aktu prawnego danej rangi19. Dlatego nie odmawia się miana i mocy prawa, także dziś nadal obowiązującego, aktom wydanym przez KRN i PKWN. Po trzecie: ważna wydaje się być umowna (i fałszywa) data 22 VII 1944 r. - jako początek systemu prawnego Polski Ludowej. Natomiast czynności sprzed tej daty wydają się nie być objęte uznaniem ich za prawo[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19151
ISSN: 2450-6095
1733-0335
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Litynski_Z_problematyki_legalnosci_aktow_prawnych.pdf489,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons