Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2087
Tytuł: Sytuacja dziecka jąkającego się w przedszkolu i w szkole
Autor: Moćko, Natalia
Węsierska, Katarzyna
Słowa kluczowe: wady wymowy u dzieci; jąkanie się; propozycje pomocy i wsparcia; środowisko szkolne i przedszkolne
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Guzy, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), “ Szkoła bez barier : o trudnościach w nauczaniu i uczeniu się” (s. 79-97). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents the results of a survey aiming at testing the teachers’ knowledgeabout stammering of children at school and in kindergarten. The respondents were askedto evaluate their own competeneces in terms of providing support to a stammeringchild. Relying on the analysis of the results of the conducted research, as well as on thePolish and foreign literature on the subject, in the second part of the article, the authorspresented the practical strategies for providing support to a stammering child at schooland in the kindergarten environment.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2087
ISBN: 9788380123830
9788380123823
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mocko_Sytuacja_dziecka_jakajacego_sie_w_przedszkolu_i_w_szkole.pdf670,38 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons