Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3081
Title: Wygaśnięcie zobowiązania w Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych z 1980 roku
Authors: Kurowski, Witold
Zrałek, Jacek
Keywords: Wygaśnięcie zobowiązania
Issue Date: 2009
Citation: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 5 (2009), s. 41-56
Abstract: Mimo braku w polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym wyraźnej regulacji dotyczącej wygaśnięcia zobowiązania, w doktrynie utrwalony jest pogląd, że problematyka ta należy do zakresu statutu kontraktowego. Sytuacja nie uległa zmianie po wejściu w życie w stosunku do Polski Konwencji rzymskiej z 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych [dalej: konwencja]3, z tym że prawodawca w art. 10 ust. 1 (d) wprost wskazał, że prawo właściwe dla umowy na podstawie konwencji ma zastosowanie także do „różnych sposobów wygaśnięcia zobowiązań”. Zabieg ten (wyraźne włączenie w zakres statutu obligacyjnego problematyki wygaśnięcia zobowiązania) nie rozwiewa wszystkich pojawiających się wątpliwości. Co więcej, może się on stać źródłem kolejnych komplikacji. Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie niektórych z nich oraz zaproponowanie sposobów ich rozwiązania.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3081
ISSN: 1896-7604
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurowski_Wygasniecie_zobowiazania_w_Konwencji_rzymskiej.pdf379,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons