Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3524
Title: Wprowadzenie
Authors: Budzik, Justyna
Copik, Ilona
Keywords: Edukacja przez słowo - obraz - dźwięk
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Budzik, I. Copik, (red.), "Edukacja przez słowo - obraz - dźwięk" (S. 7-20). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Podjęte w prezentowanym tomie problemy badawcze oraz opisywane praktyki dydaktyczne zdają się kontynuować myśl nestorki polskiej edukacji filmowej, która od „przyliterackości” wyraźnie – już w latach 70. i 80. XX wieku – rozszerzała swoje wpływy na sferę aksjologiczną i stawiała sobie za cel wykształcenie zdolności krytycznego myślenia oraz świadomego wyboru otaczających młodego człowieka przekazów audiowizualnych. W kolejnych artykułach Autorzy rozwijają zagadnienia związane z filozoficznym, etycznym, kulturoznawczym, psychologicznym i pedagoaktualne obserwacje dotyczące odbioru słów, obrazów i dźwięków. Wśród tekstów Czytelnik znajdzie koncepcje innowacyjne, a nawet reformistyczne, takie, które wytyczają nowe ścieżki w nauce czy dydaktyce, a także teorie klasyczne, których przypomnienie z jednej strony jest wyrazem poszukiwania wśród uznanych konceptów sprawdzonych strategii rozwiązywania aktualnych problemów, z drugiej – ma na celu usystematyzowanie stanu wiedzy na określony temat. Książkę adresujemy bowiem zarówno do przedstawicieli środowiska akademickiego – naukowców i studentów, postrzegających edukację medialną jako przedmiot wiedzy akademickiej – jak i do nauczycieli i animatorów kultury, zainteresowanych zdobyciem wiedzy o charakterze propedeutycznym czy też znalezieniem konkretnych pomysłów metodycznych. O ile bowiem ogólne cele edukacji filmowej i medialnej pozostają niemal niezmienne od wielu dekad, to ciągle zmieniają się szczegółowe rozwiązania i strategie dydaktyczne stosowane do ich osiągnięcia. Mamy nadzieję, że zgromadzone w tomie teksty staną się źródłem inspiracji i twórczych działań dla przedstawicieli różnych środowisk edukacyjnych, którym przyświeca wspólny cel podnoszenia jakości edukacji medialnej w Polsce.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3524
ISBN: 9788380127203
9788380127210
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Budzik_Wprowadzenie.pdf8,71 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons