Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3577
Title: "Element wspólnotowy" jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001
Authors: Torbus, Andrzej
Keywords: prawo prywatne międzynarodowe
Issue Date: 2007
Citation: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 2 (2007), s. 55-81
Abstract: Wejście Polski do Unii Europejskiej [dalej: UE] spowodowało, że polski sędzia staje wobec nowej rzeczywistości normatywnej, wspartej na bogatym orzecznictwie i doktrynie, co więcej, rzeczywistości dynamicznie się kształtującej. Szczególne znaczenie ma Rozporządzenie nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, które zastąpiło konwencję brukselską o tym samym tytule z dnia 27 października 1968 r. obowiązującą między państwami członkowskimi. Rozporządzenie stanowi, jak to ujęto w pkt. 19 Stanowiska Rady UE do tego aktu, kontynuację konwencji i z tego też względu dorobek orzecznictwa i nauki dotyczący konwencji jest nadal aktualny.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3577
ISSN: 1896-7604
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Torbus_Element_wspolnotow_jako_przeslanka_stosowania.pdf712,44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons