Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3597
Tytuł: Społeczne, osobowe i pedagogiczne aspekty edukacji całożyciowej człowieka
Autor: Kojs, Wojciech
Urban-Kojs, Ewa
Słowa kluczowe: edukacja całożyciowa; pedagogika społeczna
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Syrek (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 312-324). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Rozważania nad edukacją całożyciową obejmują swym zakresem problemy dotyczące różnorodnych, mniej lub bardziej powiązanych z sobą zdarzeń. Ich porządkowaniu i rozwiązywaniu służy tzw. podejście systemowe. W przyjętym tu postępowaniu systemem nadrzędnym jest społeczeństwo, a jego niezbywalną częścią — edukacja. Edukacja całożyciowa może stanowić mądry, zintegrowany, służący jednostce i społeczeństwu system działań kształcąco-wychowawczych. Może jednak ze względu na inne swe właściwości ujemnie wpływać na rozwój systemu, z którym jest związana. Rozwój systemu społecznego (osobowego) to proces wzajemnie powiązanych przemian różnych sfer i form jego życia, przyczyniających się do wzrostu stopnia jego złożoności jako całości i złożoności współtworzących go podsystemów. To proces ilościowych i jakościowych zmian, zanikania lub pojawiania się nowych właściwości systemów i podsystemów. Dokonuje się on — jak każdy inny proces — w określonym czasie i miejscu, ma temporalny i przestrzenny wymiar.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3597
ISBN: 9788322619674
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kojs_Spoleczne_osobowe_i_pedagogiczne_aspekty_edukacji.pdf324,51 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons