Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4188
Title: Wybrane zagadnienia nadzoru nad rynkiem kapitałowym w świetle prawa wspólnotowego
Authors: Blicharz, Rafał
Keywords: rynek kapitałowy; nadzór nad rynkiem finansowym; prawo europejskie
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), “Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej” (s. 81-100). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Dynamiczny rozwój rynków finansowych, przy jednocześnie postępującej globalizacji i unifikacji usług finansowych świadczonych na całym świecie, wymusza na państwach podejmowanie działań, mających na celu konsolidację zasad, metod i środków sprawowania nadzoru nad podmiotami świadczącymi tego rodzaju usługi. Potrzeba taka jest szczególnie wyraźna w tych regionach świata, w których na relatywnie dużym obszarze lub w stosunku do względnie wielu osób występuje, z uwagi na regulacje wewnętrzne, swoboda przepływu przede wszystkim usług i kapitału. Zniesienie barier w celu swobodnego przepływu usług lub kapitału na ogromną skalę1 z reguły pociąga za sobą trudności w kontroli i nadzorze nad takimi przepływami. Sytuacja taka ma miejsce na przykład w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej czy w Unii Europejskiej. Swobody te bowiem, oprócz wolności alokacji środków finansowych, kapitału, niosą z sobą także zwiększone ryzyko nadużyć. Stąd w wielu państwach, nie wyłączając Polski2, dokonuje się konsolidacji nadzoru nad poszczególnymi segmentami rynków finansowych, a w szerszej skali — ujednolica się wewnętrzne regulacje w tym zakresie, jak również ułatwia się przepływy informacji pomiędzy organami właściwymi w sprawach nadzoru nad rynkami finansowymi poszczególnych państw, zwłaszcza tych, które tworzą struktury o charakterze międzynarodowym, umożliwiające swobodny przepływ kapitału lub usług".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4188
ISBN: 9788322618318
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blicharz_Wybrane_zagadnienia_nadzoru_nad_rynkiem_kapitalowym.pdf345,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons