Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4203
Title: Nowe zasady odpowiedzialności za szkodę w środowisku
Authors: Lipiński, Aleksander
Keywords: prawo ochrony środowiska
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), “Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej” (s. 313-325). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Szczególny rodzaj odpowiedzialności przewiduje ustawa z dn. 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Jej celem jest implementacja dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym2. Tytuły dyrektywy oraz wspomnianej ustawy są jednak mylące, przedmiotem wspomnianych szkód bowiem mogą być wyłącznie niektóre elementy środowiska, w dodatku zaistniałe tylko w wyniku niektórych rodzajów zachowań się człowieka. W rezultacie „szkoda w środowisku”, w rozumieniu dyrektywy oraz ustawy z dn. 13 kwietnia 2007 r., jest pojęciem znacznie węższym niż by to mogło wynikać chociażby z prawa ochrony środowiska3 czy też potocznego rozumienia tego określenia. Ustalenie przesłanek stosowania wspomnianej ustawy nie jest natomiast proste. Ramy opracowania pozwalają jednak na sygnalizację tylko niektórych problemów".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4203
ISBN: 9788322618318
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lipinski_Nowe_zasady_odpowiedzialnosci_za_szkode.pdf333,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons