Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4212
Title: Sytuacja ofiar (pokrzywdzonych) i świadków przed międzynarodowymi trybunałami karnymi
Authors: Nowakowska-Małusecka, Joanna
Keywords: Międzynarodowy Trybynał Karny; rola i ochrona ofiar i świadków
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), “Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej” (s. 409-428). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Każda zbrodnia to sprawca i jego ofiara. Przeciwko sprawcy prowadzone jest postępowanie karne, podczas którego organy ścigania, a potem także sąd, muszą przestrzegać gwarancji procesowych przysługujących oskarżonemu. Powszechna deklaracja praw człowieka z 1948 r.1 (PDPCz) zawiera podstawowe standardy (por. art. 9, 10 i 11 PDPCz), które zostały później rozwinięte w wielu dokumentach międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka. Jednym z szeroko, choć nie powszechnie, akceptowanych instrumentów jest Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r.2 (Pakt lub MPPOiP). Dla omawianej problematyki zasadnicze znaczenie ma art. 14 Paktu, odnoszący się bezpośrednio do gwarancji procesowych, jakie przysługują oskarżonemu i skazanemu. Podobne regulacje znajdują się w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r.3 (Europejska konwencja lub EKPCz), której art. 6 gwarantuje każdej osobie znajdującej się w obrębie jurysdykcji państwa-strony Europejskiej konwencji prawo do rzetelnego procesu sądowego. Jednakże w żadnym z tych przykładowych i, bez wątpienia, najważniejszych w swej materii dokumentów nie ma mowy o świadkach, a zwłaszcza o ofiarach zbrodni, których status w postępowaniu sądowym, a w tym drugim przypadku ochrona, powinny mieć źródło regulacji także w aktach prawa międzynarodowego".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4212
ISBN: 9788322618318
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowakowska_Malusecka_Sytuacja_ofiar(pokrzywdzonych)_i_swiadkow_przed.pdf354,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons