Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4274
Title: Skrzydlate słowa - narzędzie wartościowania języka
Authors: Urban, Krystyna
Keywords: teoria literatury; literatura polska; terminy literackie
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Gontarz, M. Krakowiak (red.), "Opowiedzieć historię : prace dedykowane profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu" (S. 456-473). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: „Skrzydlate słowa” to — według historyka i teoretyka literatury Henryka Markiewicza — zjawisko „z pogranicza języka, literatury i obyczaju”. W 1864 roku użył tego określenia niemiecki filolog Georg Büchmann, gromadząc i wydając zbiór takich wyrażeń, i niebawem weszło ono do terminologii literackiej niemieckiej, także angielskiej. Na gruncie rosyjskim przyjął się termin „kryłatyje słowa”. Relacjonując historię używania tego wyrażenia w języku polskim i w językach obcych, Henryk Markiewicz podał następującą definicję skrzydlatych słów: „rozpowszechnione i często przytaczane związki wyrazowe, zdania i dłuższe fragmenty, których autorstwo i/lub przynależność tekstową albo przynajmniej okoliczności powstania udało się ustalić”. Jednocześnie samo określenie „skrzydlate słowa” odznacza się cechą uskrzydlenia, pochodzi bowiem z Homeryckiej Iliady i Odysei, gdzie za jego pomocą metaforycznie opisywano szybkość, z jaką słowa przemieszczają się od osoby mówiącej do słuchającego jej odbiorcy lub grupy odbiorców. W piśmiennictwie polskim „skrzydlatym słowom” status terminu zaczęło nadawać wprowadzenie tego wyrażenia do słowników terminów literackich. W takim charakterze został on odnotowany w trzecim wydaniu słownika Stanisława Sierotwińskiego z 1970 roku, a w 1976 roku w słowniku pod redakcją Janusza Sławińskiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4274
ISBN: 9788322619124
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Urban_Skrzydlate_slowa.pdf468,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons