Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4340
Title: Stating the obvious : Celan - Beckett - Nauman
Authors: Masłoń, Sławomir
Keywords: Paul Celan; Samuel Beckett; Bruce Nauman; literatura; filozofia; sztuka
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Głównym celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, czym mogą być literatura i sztuka dzisiaj, a co się z tym wiąże – również krytyczne odniesienie do starego jak nowoczesność problemu końca sztuki wysokiej. Wychodząc z założenia, że mówienie o końcu sztuki jest uzasadnione, tylko jeśli rozumiemy ją jako prezentację tego, co idealne, w formie uchwytnej dla zmysłów, w pracy próbowano spojrzeć na rolę twórczości i krytyki w naszym świecie, który nie jest już światem Idei w sensie heglowskim. Jako że dyskusja stricte teoretyczna w takim przypadku nie zawsze prowadzi do uchwytnych wniosków, autor zaproponował rozważenie wyżej wspomnianych problemów, posiłkując się przykładami dzieł Paula Celana, Samuela Becketta i Bruce’a Naumana, których praktyka pozwala, jego zdaniem, na sformułowanie pewnych szerszych wniosków dotyczących sensu tworzenia w epoce zwanej często post-postmodernistyczną. Książkę, której wcześniejsze rozdziały poświęcone były rozważaniom na dość abstrakcyjnym poziomie, kończy polityczny apendyks, sytuujący wcześniej omawiane problemy sztuki „elitarnej” i „trudnej” w kontekście postulatów polityki tożsamościowej, a w szczególności dyskusji o sensowności kanonu czy też jego represyjności.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4340
ISBN: 9788322620878
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maslon_Stating_the_obvious.pdf2,58 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons