Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4484
Title: Instytucja doręczenia pism pełnomocnikowi a ochrona praw strony postępowania na tle orzecznictwa sądów administracyjnych
Authors: Majewski, Kamil
Kościesza, Agnieszka
Keywords: skutki doręczenia; pełnomocnik; doręczenie pism; doręczenie pism pełnomocnikowi; funkcje gwarancyjne doręczenia
Issue Date: 20-Jun-2017
Publisher: Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
Citation: Roczniki Administracji i Prawa, 2017, nr 17 (zeszyt specjalny), s. 239-248
Abstract: Niniejszy artykuł stanowi przegląd oraz analizę orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie instytucji doręczeń w sytuacji, gdy w postępowaniu strona działa przez pełnomocnika. W części pierwszej przedstawiono regulację pełnomocnictwa oraz charakterystykę tej instytucji prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej zakresu i skutków jakie wywołuje w zakresie sytuacji prawnej strony w postępowaniu oraz organu prowadzącego postępowanie. W części właściwej omówiono skutki ustanowienia pełnomocnika dla dokonywania doręczeń. Wskazano czynności, których należy dokonać aby doręczenie było prawnie skuteczne. Analizie poddano regulację w perspektywie wypełniania przez nią w praktyce stosowania prawa funkcji ochronnej oraz gwarancji wynikających z zasad ogólnych KPA.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4484
ISSN: 1644-9126
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majewski_Instytucja_doreczenia_pism_pelnomocnikowi.pdf473,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons