Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4870
Title: Creative class - around related concepts. An attempt at critical sociological analysis
Authors: Suchacka, Małgorzata
Keywords: kapitał ludzki; kapitał społeczny; klasa kreatywna; klasa próżniacza
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. S. Szczepański, G. Gawron, B. Lewicka (red.), "Urbanism as a way of life : trying to rediscover" (S. 39-55). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Klasa kreatywna jest tematem analiz wielu współczesnych badaczy. Szczególnie koncepcja R. Floridy spotkała się z wieloma krytycznymi uwagami. W opracowaniu zaproponowano socjologiczne rozważania oraz teoretyczne refleksje krytyczne wokół pojęcia klasy kreatywnej w oparciu o kilka głównych wątków łączących się z procesem jej powstawania, uwarunkowaniami jej funkcjonowania. Celem opracowania było podjęcie próby krytycznej refleksji nad pojęciem klasy kreatywnej przy wykorzystaniu pojęć kapitału ludzkiego i społecznego. Podjęto także próbę oceny przydatności ponad stuletniej koncepcji klasy próżniaczej T. Veblena w analizie pojęcia klasy kreatywnej. Rozważania ukierunkowano na wskazanie podobieństw i różnic tych dwu ujęć teoretycznych. W podsumowaniu odwołano się do częściowych wyników badań prowadzonych w województwie śląskim nad przekształceniami w kierunku regionu wiedzy. Badania te wykazały, że warto uwzględnić głęboko socjologiczne uwarunkowania rozwoju regionu, jego kulturowe, historyczne tło, a także odmienności sytuacji politycznej. We wnioskach podkreślono, że warto analizować nowe socjologiczne koncepcje i wracać do tych klasycznych teorii, gdyż prowadzi to do pogłębienia intelektualnej dyskusji, wzbogacenia i poszerzenia refleksji uwzględniającej całą gamę specyficznych uwarunkowań.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4870
ISBN: 9788380125919
9788380125926
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchacka_Creative_class_around_related_concepts.pdf562,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons