Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4881
Title: Patologia biblioteczna w XIX wieku : studium przypadków niemieckich
Authors: Gębołyś, Zdzisław
Keywords: biblioteki; patologia; Niemcy
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, Pietruch-Reizes (red.),"W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej" (S. 182-190). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Termin „patologia biblioteczna” rozumiany jest jako „kompleks zjawisk odbiegających od stanu normalnego” w znaczeniu ogólnym albo „ogół zjawisk nieprawidłowych, zakłócających normalne działanie biblioteki [...] oraz utrudniających realizację zadań biblioteki”. Zgodzimy się tutaj ze Zbigniewem Żmigrodzkim, że zjawiska patologiczne dotyczą właściwie wszelkich aspektów pracy biblioteki. Za patologię uznamy zatem nieroztropne zarządzanie biblioteką niekorzystne dla czytelników godziny otwarcia biblioteki, nieuprzejmość bibliotekarzy wobec czytelników, ale też opieszałość w wykonywaniu obowiązków służbowych, chroniczny brak porządku, przestarzały księgozbiór, nieodpowiednie w stosunku do potrzeb użytkowników wyposażenie biblioteki. Patologicznym zjawiskiem wydają się również działania niezależne od woli bibliotekarzy, a przynoszące uszczerbek bibliotece. Mamy tu na myśli niedostateczną troskę władz zwierzchnich, zwłaszcza gdy chodzi o zapewnienie środków finansowych na zakup nowości wydawniczych, na bieżące remonty.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4881
ISBN: 8322613059
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gebolys_Patologia_biblioteczna_w_XIX_wieku.pdf517,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons