Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4965
Title: Narodziny literaturoznawstwa neopragmatycznego z ducha starożytnej sofistyki
Authors: Drong, Leszek
Keywords: literaturoznawstwo neopragamtyczne; sofistyka
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: L. Drong, J. Mydla (red.), “Znaki, tropy, mgławice : księga pamiątkowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin profesora Wojciecha Kalagi” (s. 66-75). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Odnosząc się do poglądów sofistów greckich, mam na uwadze przede wszystkim dwie kluczowe postaci, których znaczenie jest szczególnie istotne między innymi ze względu na zachowane fragmenty, a także cytaty oraz komentarze do ich wypowiedzi znajdujące się w dziełach Platona i Arystotelesa. Postaciami owymi są Protagoras z Abdery i Gorgiasz z Lentini (także Leontinoj). Omawiam także ważne rozróżnienie, którego autorem jest Antyfon, więc i jego imię wymaga przywołania na samym wstępie. Spośród obszerniejszych opracowań poświęconych wspomnianej wyżej trójce, opieram się głównie na książce W.K.C. Guthriego, The Sophists, wydanej w 1971 roku przez Cambridge University Press, a także na wyjątkowo ciekawym studium życia i poglądów Protagorasa autorstwa Edwarda Schiappy pt. Protagoras and Logos: A Study in Greek Philosophy and Rhetoric5. Jeśli zaś chodzi o nieliczne w pełni zachowane teksty pochodzące bezpośrednio spod pióra sofistów, przytaczając ich poglądy na retorykę, korzystam z Pochwały Heleny — mowy Gorgiasza, której zasadniczym tematem jest właśnie perswazyjny wymiar dyskursu".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4965
ISBN: 9788322619131
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drong_Narodziny_literaturoznawstwa_neopragmatycznego_z_ducha.pdf252,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons