Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4984
Title: Antropogeniczne przekształcenia roślinności leśnej w Beskidzie Małym
Authors: Brzustkiewicz, Małgorzata
Advisor: Wika, Stanisław
Keywords: Zbiorowiska roślinne; Rośliny; Beskid Mały
Issue Date: 2006
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Beskid Mały jest dość dobrze zbadany pod względem botanicznym. Pierwsze dane florystyczne pochodzą z publikacji Kolbenheyera [1862, 1872], Zaręcznego [1872] i Krupy [1879], Ogólne informacje dotyczące tego terenu obecne są także w pracach Rehmana [1866], Baiera [1887] oraz Berdau [1890]. Nieliczne wzmianki znajdujemy ponadto w pracy Marka [1958], zawierającej dane przede wszystkim z obrzeży Beskidu Małego. Ostatnie badania dotyczące flory naczyniowej Beskidu Małego przeprowadziła Kotońska [1991]. Informacje z zakresu brioflory terenu badań prezentują prace Szafrana [1965] oraz Stebel A., Stebel A. M. [1998]. Pierwszą syntetyczną charakterystykę zbiorowisk leśnych Beskidu Małego opracował Myczkowski [1958]. Późniejsze prace fitosocjologiczne [Błaszczyk 1965, Pelc 1958, Jędrzejko, Żarnowiec 1985, Kimsa, Stebel 1992, Kompała 1995, Kajca 2000, Juszczyk 2000, Brzustewicz 2001, Firganek 2001] dotyczyły wybranych obszarów lub charakterystyki pojedynczych zespołów roślinnych. Wspomniane prace fitosocjologiczne najczęściej odnoszą się do zbiorowisk dobrze zachowanych, typowych, ewentualnie gospodarowanych zgodnie z siedliskowym typem lasu. W pracach tych, za wyjątkiem pracy Myczkowskiego [I.e.], która dotyczyła przebudowy lasów Beskidu Małego, pomijano zazwyczaj leśne zbiorowiska zastępcze oraz zagadnienia degeneracji fitocenoz. Obszerne informacje o najcenniejszych zbiorowiskach roślinnych Beskidu Małego, wraz z proponowanymi dla nich formami ochrony, przedstawiono w „Waloryzacji szaty roślinnej i krajobrazu województwa bielskiego” [Cabała i in. 1994]. Oddzielną grupę stanowią prace dotyczące zagadnień z ekologii. Wstępne informacje na temat obumierania drzewostanów w Beskidzie Małym przedstawili Perina V. i Tesar V. [1973], natomiast badania nad żywotnościąjodły prowadziła Barć [2002], Problematyka niniejszej pracy mieści się w kompleksowym zagadnieniu wpływu człowieka na szatę roślinną określanym terminem antropopresji. Działalność człowieka przyczynia się do różnych modyfikacji, zniekształceń naturalnych fitocenoz [Olaczek 1972], Kierunek badań zajmujący się zmianami zaszłymi pod wpływem człowieka w naturalnych zbiorowiskach roślinnych, rozpatruje m.in. problemy tzw. degeneracji tych zbiorowisk. Temat niniejszego opracowania dotyczy właśnie tego kierunku badań. Celem pracy jest szczegółowa analiza fitosocjologiczna wyróżnionych zbiorowisk leśnych ze szczególnym uwzględnieniem antropogenicznych zniekształceń roślinności leśnej Beskidu Małego. W rozprawie: 1) przedstawiono opisową i tabelaryczną charakterystykę wszystkich wyróżnionych zbiorowisk leśnych, ich lokalną zmienność, rozmieszczenie, stan zachowania oraz walory przyrodnicze; 2) opisano zróżnicowane formy degeneracyjne i określono ich częstotliwość w różnych typach zbiorowisk leśnych oraz określono podstawowe przyczyny wywołujące zmiany degeneracyjne w zbiorowiskach leśnych; 3) dokonano analizy flory, w której uwzględniono udział antropofitów; 4) prześledzono ponadto frekwencję i stopnie pokrycia gatunków dynamicznych w zbiorowiskach leśnych Beskidu Małego, kierując się zasadą iż facjalne układy tych roślin wpływają na unifikację runa oraz ustępowanie określonych grup gatunków, co jest bezpośrednio skorelowane z nasilaniem się antropopresji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4984
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WBiOŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brzustkiewicz_Antropogeniczne_przeksztalcenia_roslinnoscir.pdf5,91 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.