Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5166
Title: Synteza pochodnych pirydyny w reakcjach sprzęgania katalizowanych kompleksami palladu
Authors: Ignasiak, Hanna
Advisor: Krompiec, Stanisław
Keywords: pochodne pirydyny; pallad
Issue Date: 2010
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Głównym celem niniejszej pracy jest opracowanie nowych, efektywnych, selektywnych i wygodnych w praktycznych zastosowaniach układów katalitycznych do syntezy wybranych pochodnych pirydyny via sprzęganie odpowiednio funkcjonalizowanych pirydyn, katalizowane kompleksami palladu. Podstawową metodą stosowaną przeze mnie w syntezie była reakcja Stillego. Przyjęto, iż układów katalitycznych dla badanych reakcji należy poszukiwać wśród układów generowanych in situ – z trwałego, łatwo dostępnego prekursora (kompleksu palladu) oraz ligandów zewnętrznych (głównie fosfinowych). Wobec powyższego, zakres pracy obejmował: opracowanie układu katalitycznego i warunków reakcji sprzęgania 5-bromo-2-tributylostannylopirydyny z 2,6-dijodopirydyną, prowadzącej do uzyskania 5,5”-dibromo-2,2’:6’,2”-terpirydyny, a w szczególności: zbadanie wpływu struktury prekursora (kompleksu palladu) na właściwości katalityczne otrzymanych in situ, w reakcji z ligandem zewnętrznym, aktywnych form; określenie wpływu donorowo-akceptorowych właściwości ligandów zewnętrznych na aktywność i trwałość otrzymanych układów katalitycznych; zbadanie możliwości zastosowania innych substratów (tzn. 5-bromo-2-trimetylostannylopirydyny oraz innych 2,6-dihalogenopirydyn) w badanej reakcji; określenie wpływu warunków reakcji (temperatury, rozpuszczalnika, stężenia) na wynik reakcji; zbadanie, na ile wyniki badań uzyskane dla syntezy pochodnej 2,2’:6’,2”-terpirydyny mogą być wykorzystane do syntezy bromowej pochodnej 2,2’-bipirydyny i bromowej pochodnej 2-fenylopirydyny; opracowanie układu katalitycznego do syntezy 5,5’-dibromo-2,2’-bipirydyny i 5-bromo-2-fenylopirydyny; opracowanie metodyki wydzielania i oczyszczania otrzymanych produktów, tj. 5,5”-dibromo-2,2’:6’,2”-terpirydyny, 5,5’-dibromo-2,2’-bipirydyny i 5-bromo-2-fenylopiry-dyny; otrzymanie kilkugramowych próbek czystych produktów sprzęgania (ligandów) – 5,5”-dibromo-2,2’:6’,2”-terpirydyny, 5,5’-dibromo-2,2’-bipirydyny i 5-bromo-2-fenylopiry-dyny. Wszystkie otrzymane ligandy, tzn. 5,5”-dibromo-2,2’:6’,2”-terpirydyna, 5,5’-dibromo-2,2’-bipirydyna i 5-bromo-2-fenylopirydyna mogą być następnie łatwo dalej funkcjo-nalizowane. Dalsza funkcjonalizacja jest przedmiotem odrębnych prac doktorskich. Atomy bromu podstawiane są mianowicie ugrupowaniem 2,2’-bitiofen-5-ylowym, a otrzymane w ten sposób pochodne tiofenu wykorzystywane są do otrzymywania polimerów przewodzących (politiofenów) lub kompleksów luminescencyjnych. Badania realizowane w ramach niniejszej pracy są fragmentem grantu (Nr 3 T09A 147 29) pt.: „Izomeryzacja układów allilowych: nowe reakcje, nowe układy katalityczne, nowe zastosowania”, realizowanego w latach 2005-2008 przez Zakład Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej. Jeden z wątków badawczych tego projektu był poświęcony metalopolimerom należącym do politiofenów, zawierających w swojej strukturze fragmenty pirydynowe.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5166
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ignasiak_Synteza_pochodnych_pirydyny.pdf1,48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.