Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5303
Title: Wykorzystanie ciekłoscyntylacyjnej spektrometrii promieniowania beta w datowaniu radiowęglowym stanowisk wczesnego hutnictwa i osadnictwa na Górnym Śląsku
Authors: Tudyka, Konrad
Advisor: Pazdur, Anna
Keywords: Metoda radiowęglowa; spektrometria; datowanie radiowęglowe
Issue Date: 2011
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Celem pracy jest rekonstrukcja rozwoju w skali czasu wczesnego hutnictwa i osadnictwa na terenie Górnego Śląska z wykorzystaniem nowych technik pomiaru niskich radioaktywności w Gliwickim Laboratorium Radiowęglowym. Laboratorium dysponuje różnymi metodami i stanowiskami pomiarowymi służącymi do wyznaczania zawartości radiowęgla w próbkach przeznaczonych do datowania i badań środowiskowych: metoda gazowych liczników proporcjonalnych, ciekłoscyntylacyjna spektrometria promieniowania P oraz metoda akceleratorowej spektrometrii mas w części przetwarzania próbek do postaci grafitu. W obecnej pracy wykorzystana została ciekłoscyntylacyjna spektrometria promieniowania p. Badania metodyczne wykonane w ramach pracy doktorskiej, związane z pomiarami techniką ciekłoscyntylacyjną niskich radioaktywności P izotopu l4C, obejmują między innymi: 1 . projekt, modernizację, kalibrację oraz weryfikację możliwości pomiaru niskoenergetycznego promieniowania p za pomocą spektrometru ICELS, 2. projekt i budowę linii do absorbcji CO2 w mieszaninie ciekłoscyntylacyjnej na bazie roztworu Carbo-Sorb® E, 3. kalibrację oraz weryfikację możliwości rejestracji promieniowania P za pomocą spektrometru Quantulus 1220™ z wykorzystaniem scyntylatora jak wyżej, 4. projekt i budowę naczynek pomiarowych przeznaczonych do pomiaru małych próbek. Zmodernizowane w powyższej części badań stanowiska pomiarowe wykorzystane zostały w dalszej części pracy doktorskiej do datowania profilu osadu torfowego i opracowania stosunkowo dokładnej kalendarzowej skali czasu sedymentacji poszczególnych warstw osadu. W warstwach tych wyznaczone zostały zawartości różnych pierwiastków, między innymi Cu, Pb, Ag, Ti, Ni, Zn, wskazujące na zmiany środowiska i klimatu oraz działalność człowieka. Część pracy związana z rekonstrukcją historii wczesnego hutnictwa i osadnictwa na terenie Górnego Śląska obejmuje wyznaczenie okresów czasu działalności człowieka przed średniowieczem. Rekonstrukcja polega na odróżnieniu zjawisk zapisanych w profilu torfowym powstałych na skutek czynników lokalnych, globalnych zmian klimatycznych oraz antropogenicznych. Część ta obejmuje: 1 . stworzenie modelu wiążącego wiek warstwy torfu z głębokością w profilu osadów i rekonstrukcję bezwzględnej, kalendarzowej skali czasu przebiegu sedymentacji, na podstawie datowania radiowęglowego, 2 . identyfikację źródeł i pochodzenia wymienionych wyżej pierwiastków chemicznych występujących w profilu torfowym, 3. interpretację klimatyczną i antropogeniczną wyników analiz geochemicznych, 4. określenie okresów czasu aktywności przemysłowej człowieka. W opinii autora pracy cele te zostały osiągnięte. Autor dołożył wszelkich starań, aby realizacja celów była pełna, na podstawie wiedzy uzyskanej z własnych badań, jak i badań innych autorów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5303
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tudyka_Wykorzystanie_ciekloscyntylacyjnej_spektrometrii.pdf2,54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.