Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5347
Title: Ocena wybranych wskaźników ekologicznych w świeżych borach sosnowych zlokalizowanych wokół "Huty Katowice"
Authors: Pomierny, Sylwia
Advisor: Ciepał, Ryszard
Keywords: dendroanaliza; dendrochronologia; anieczyszcze nie środowiska
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Negatywny wpływ zanieczyszczeń emitowanych przez przemysł na lasy jest szeroko udokumentowany. Skutki ich oddziaływań, przejawiające się m.in. silną degradacją drzewostanów, są szczególnie widoczne w rejonach przemysłowych. Najbardziej narażone na zanieczyszczenia przemysłowe w Polsce są lasy na terenie województwa śląskiego, ze względu na działalność licznych zakładów przemysłowych, w tym szczególnie uciążliwych dla środowiska przyrodniczego hut i zakładów przetwórczych metali oraz elektrowni opalanych węglem kamiennym [Zwoliński, Orzeł 2002]. Uszkodzenia drzewostanów w wyniku tych oddziaływań mogą być rezultatem bezpośredniego działania zanieczyszczeń na drzewa bądź mogą powstawać pośrednio poprzez zaburzenie funkcjonowania całego układu, jakim jest ekosystem leśny. Ustalenie zależności pomiędzy stopniem zanieczyszczenia środowiska przez przemysł a produkcyjnością drzewostanów wymaga stosowania metodyki badań, pozwalającej na wykluczenie czynników zakłócających tę relację. Możliwość taką dają badania gradientowe, tj. przeprowadzane na powierzchniach zlokalizowanych w różnych odległościach od źródła emisji, różniących się stopniem przemysłowego zanieczyszczenia, lecz porównywalnych pod względem typu siedliska i warunków klimatycznych [Qinghong, Brakenhielm 1995, cyt. za Zwoliński, Orzeł 2002]. w tym celu badania prowadzono w okolicach Huty Katowice, której obecna nazwa to Oddział Dąbrowa Górnicza spółki Mittal Steel Poland S.A. w Katowicach, niemniej jednak w pracy stosowano nazwę skróconą „Huta Katowice”. Dane dotyczące emisji Huty Katowice pochodzące z lat wzmożonej jej działalności wskazują na okres niekontrolowanego wzrostu zanieczyszczeń. Po roku 1990 w związku z przemianami i restrukturyzacj ą zakładu nastąpił gwałtowny spadek deponowanych w środowisku zanieczyszczeń, a także zmiana ich składu jakościowego - zmniejszenie udziału pyłów i S0 2 a wzrost udziału NOx. Dlatego niezmiernie istotne jest poznanie mechanizmów reakcji zachodzących w chwili obecnej w ekosystemach poddanych tak zmieniającemu się oddziaływaniu czynników antropogenicznych. Celem badań podjętych w niniejszej pracy było: - określenie stopnia obciążenia, przez metale ciężkie i siarkę, zbiorowisk borowych podlegających wpływom emisji z „Huty Katowice”, - oszacowanie zmian zawartości badanych pierwiastków w glebie i biotestach na przestrzeni kolejnych lat - ocena stopnia i trwałości kumulacji zanieczyszczeń w wybranych elementach ekosystemów leśnych, - określenie przydatności wybranych wskaźników ekologicznych do oceny wpływu zanieczyszczeń na zbiorowiska borowe.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5347
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pomierny_Ocena_wybranych_wskaznikow_ekologicznych.pdf16,45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.