Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5538
Title: Thermodynamic studies of pure and of manganese doped lead titanate and sodium niobate with perovskite structure
Other Titles: Termodynamiczne badania tytanianu ołowiu i niobianu sodu o strukturze perwskitu, czystych oraz domieszkowanych manganem
Authors: Kobertz, Dietmar
Advisor: Molak, Andrzej
Keywords: sód; niob; tytanian ołowiu; badania termodynamiczne
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Praca zawiera wyniki termodynamicznych badań kryształów tytanianu ołowiu oraz niobianu sodu – czystych oraz domieszkowanych manganem. Zostały określone wartości entalpii, entropii, energii Gibbs’a, i aktywności chemicznej badanych kryształów. Badania zostały wykonane przy zastosowaniu pomiarów ciepła właściwego kryształów oraz badania produktów odparowanych do fazy gazowej, przy użyciu komórki Knudsena i spektrometrii masowej. Dane termodynamiczne zostały wyprowadzone poprzez zestawienie pomiarów odnoszących się do fazy stałej i gazowej. Zostały zidentyfikowane produkty rozkładu tytanianu ołowiu i niobianu sodu występujące w fazie gazowej, zmierzone ich ciśnienia parcjalne w zależności od temperatury i wyznaczone wartości stałych równowagowych. Określono entalpie ich sublimacji, formowania, reakcji. Wyznaczono zmiany entropii oraz entalpii związane z występującymi przemianami fazowymi. Wykazano długo-czasową stabilność badanych materiałów w warunkach wysokotemperaturowej równowagi termodynamicznej w oparciu o obliczoną niską wartość aktywności chemicznej. Wykazano, że domieszka manganu zmniejsza stabilność badanych kryształów. Pokazano, że jony manganu podstawiają się w miejsce jonów tytanu albo niobu, potwierdzając niektóre wcześniejsze wyniki i rozstrzygając sprzeczności znane z literatury. W oparciu o analizę ciepła właściwego określono w tych materiałach cechy strukturalnych przemian fazowych stowarzyszonych ze zmianą uporządkowania: paraelektrycznego, ferroelektrycznego i antyferroelektrycznego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5538
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kobertz_Thermodynamics_studies_of_pure_and_of_manganese.pdf15,5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.