Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5644
Title: Pozvanie na lektúru
Authors: Pawelec, Dariusz
Keywords: "Nadivoko"; Sliezsko; elegicki banalizm; Maciej Melecki; Grzegorz Olszański; Bartłomiej Majzel; Wojciech Kuczok; Krzysztof Siwczyk
Issue Date: 2003
Publisher: Drewo a Srd
Citation: D. Pawelec (wyb. i oprac.), "Mŕtve body : antológia poézie zo Sliezska - „Nadivoko” 1994-2003" (s.7-15). Bratislava: Drewo a Srd
Abstract: Grupa poetycka „Na Dziko” okres burzy i naporu ma za sobą w latach 1994-97. Drogi twórcze i poetyki założycieli i liderów grupy już się rozeszły. Z kręgu „Na Dziko” wydostały się na zewnątrz oryginalne, godne zainteresowania autorskie poetyki, które w czasach „sturm und drang periode” nie należały wyłącznie do ówczesnych liderów (Siwczyk, Kobierski). Pierwsi liderzy albo porzucili poezję dla prozy (Kuczok), albo przemawiają nieporównywalnymi dziś ze sobą dykcjami (Melecki, Majzel, Olszański). Z jednej strony grupy i pokolenia literackiego już nie ma w sensie ścisłym. Powinniśmy czytać ich wyraziste wypowiedzi odrębnie. Z drugiej strony trudno oprzeć się pokusie zobaczenia jak w konkretnych tekstach przejawia się dziś pokoleniowo-geograficzny fenomen „Na Dziko” (Śląsk). W tym sposobie lektury ukazuje się interesujący model poezji, wewnętrznie zróżnicowany i wielogłosowy, ale spójny, mocny, wpływający w efekcie na zdecydowane wrażenia odbiorcze, które na swój użytek nazywam „przeżyciem gramatyki martwych punktów”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5644
ISBN: 80-969168-6-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawelec_Pozvanie_na_lekturu.pdf303,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons