Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5687
Title: Agencja Mienia Wojskowego
Authors: Putyra, Marta
Keywords: Agencja Mienia Wojskowego; Prawo administracyjne
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej" (S. 93-107). Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Abstract: Powołanie do życia Agencji Mienia Wojskowego (dalej zwanej AMW lub Agencją) podyktowane było powodami natury faktycznej i prawnej. Powstała bowiem potrzeba zagospodarowania mienia Skarbu Państwa powstałego w wyniku restrukturyzacji oraz modernizacji Sił Zbrojnych RP, pozyskiwania środków finansowych, które można byłoby przeznaczyć na cele związane z zakupem wyposażenia dla wojska, do tego doszły kwestie związane z koniecznością dostosowania się do wymogów związanych z przyjęciem Polski do NATO, a następnie akcesji unijnej. Powołano zatem do życia podmiot, który pomimo swojego państwowego charakteru posiada uprawnienia do uczestniczenia w obrocie gospodarczym na zasadach rynkowych. Agencja Mienia Wojskowego jest państwową osobą prawną (podmiotem prawa publicznego) utworzoną w drodze ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego. [fragm wstępu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5687
ISBN: 978-83-938141-0-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Putyra_Agencja_Mienia_Wojskowego.pdf605,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons