Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5858
Title: Administracyjne procedury kontrolne
Authors: Matan, Andrzej
Keywords: Porcedury kontrolne; Prawo administracyjne
Issue Date: 2016
Publisher: Uniwersytet Śląski
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Administracyjne procedury kontrolne: wybrane zagadnienia" (S. 17-23). Katowice: Uniwersytet Śląski.
Abstract: Przedmiotem rozważań są zagadnienia związane z administracyjnymi postępowaniami kontrolnymi, czyli wszelkimi postępowaniami kontrolnymi prowadzonymi przez organy administracji publicznej zarówno wobec podmiotów pozostających w strukturze administracji publicznej, jak i wobec podmiotów zewnętrznych. Uwagi przedstawione w artykule mają charakter porządkujący i w dużej części skupiają się na próbie dokonania systematyki, która, jak należy zakładać, powinna bazować na wyróżnieniu pewnych rodzajów (typów) kontroli. Nie budzi wątpliwości teza, że kontrola, a po niej i postępowania kontrolne mają bardzo różny charakter, zwłaszcza w zależności od relacji zachodzących między organami wykonującymi uprawnienia kontrolne a podmiotami kontrolowanymi, a także ze względu na jej przedmiot.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5858
ISBN: 978-83-63179-29-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matan_Administracyjne_procedury_kontrolne.pdf366,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons