Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/635
Title: Gender differences in language acquisition and learning
Authors: Arabski, Janusz
Keywords: Language learning; Gender differences; Role of gender in language acquisition
Issue Date: 2012
Citation: D. Gabryś-Barker (red.), " Readings in second language acquisition " (s. 201-220). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: W rozdziale zaprezentowano przegląd badań z zakresu różnic w przyswajaniu języka drugiego i obcego przez kobiety i mężczyzn. Wyniki pierwszych badań w tej dziedzinie wskazywały na przewagę kobiet, uzasadniając ją różnicami biologicznymi oraz poznawczymi między przedstawicielami obydwu płci. Kobiety, u których częściej występuje dominacja lewej półkuli mózgu, przejawiają większe zdolności językowe niż mężczyźni, u których częściej występuje dominacja prawopółkulowa. Również w procesie ewolucji kobiety jako matki lepiej wykształciły sprawności językowe. Późniejsze badania, uwzględniające nowe metody i interpretacje, nie potwierdzają takich różnic między przedstawicielami obydwu płci. Rozdział zawiera opis dwóch badań przeprowadzonych przez Autora. Pierwsze z nich dotyczyło różnic między dziewczętami a chłopcami w wieku licealnym w zakresie stosowania strategii uczenia się, drugie natomiast percepcji obcojęzycznych głosek wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Przykładem nowej metodologii stosowanej przy interpretacji różnic między kobietami a mężczyznami w przyswajaniu języka obcego są badania dotyczące nauki czytania w języku obcym przeprowadzone wśród młodzieży szkolnej (w wieku 15 lat). Wykazano w nich, że różnice dotyczą nie samej płci, lecz jej immanentnych cech, np. gustów literackich, stosunku do czytania, korzystania z komputera itp. Cechy te korelują ze skutecznością rozwijania sprawności czytania w języku obcym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/635
ISBN: 978-83-226-2101-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arabski_Gender_differences_in_language.pdf337,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons