Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/638
Title: The concept of communicative competence in language learning
Authors: Gałajda, Dagmara
Keywords: Communicative competence in language learning; Linguistic skills; Communicative abilities; Non-verbal communicative behaviour
Issue Date: 2012
Citation: D. Gabryś-Barker (red.), " Readings in second language acquisition " (s. 143-160). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Rozdział poświęcony jest pojęciu kompetencji komunikacyjnej (ang. communicative competence) oraz bardziej szczegółowo jej komponentom: kompetencji gramatycznej (ang. grammatical competence), socjolingwistycznej (ang. sociolinguistic competence), dyskursowej (ang. discourse competence) oraz strategicznej (ang. strategic competence). Jako podstawę rozważań teoretycznych wybrano model Canale i S waina (1980), który podkreśla złożony charakter kompetencji komunikacyjnej. Ponadto rozdział opisuje znaczenie komunikacji niewerbalnej oraz indywidualnej dla każdego ucznia chęci komunikowania się (ang. willingness to communicate) w procesie przyswajania języka. W części poświęconej strategiom komunikacyjnym zaprezentowano i omówiono taksonomię strategii według Tarone (1977), jak również Færch i Kasper (1983).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/638
ISBN: 978-83-226-2101-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Galajda_The_concept_of_communicative_competence.pdf359,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons