Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/640
Tytuł: Pragmatic issues in foreign language learning
Autor: Solska, Agnieszka
Słowa kluczowe: Foreign language learning; Interlanguage pragmatics
Data wydania: 2012
Źródło: D. Gabryś-Barker (red.), " Readings in second language acquisition " (s. 121-142). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: Celem rozdziału jest omówienie znaczenia zagadnień pragmatycznych w uczeniu się języka obcego. Autorka przedstawia podstawowe terminy z zakresu tzw. pragmatyki międzyjęzykowej (ang. interlanguage pragmatics) i opisuje aspekty użycia języka, które w sposób istotny decydują o tym, czy dana osoba posługuje się językiem obcym w sposób poprawny, a więc implikaturę konwersacyjną, akty mowy, uprzejmość językową, analizę konwersacyjną oraz formy adresatywne. Omówione zostają uniwersalne aspekty wiedzy pragmatycznej, zjawisko pozytywnego transferu reguł pragmatycznych z języka ojczystego, a także konsekwencje niedostatecznej kompetencji pragmatycznej w języku obcym. Podniesiona zostaje też kwestia, na ile możliwe jest rozwinięcie pragmatycznej wiedzy i umiejętności podczas lekcji języka obcego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/640
ISBN: 978-83-226-2101-1
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Solska_Pragmatic_issues_in_foreign_language_learning.pdf348,61 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons