Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/640
Title: Pragmatic issues in foreign language learning
Authors: Solska, Agnieszka
Keywords: Foreign language learning; Interlanguage pragmatics
Issue Date: 2012
Citation: D. Gabryś-Barker (red.), " Readings in second language acquisition " (s. 121-142). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Celem rozdziału jest omówienie znaczenia zagadnień pragmatycznych w uczeniu się języka obcego. Autorka przedstawia podstawowe terminy z zakresu tzw. pragmatyki międzyjęzykowej (ang. interlanguage pragmatics) i opisuje aspekty użycia języka, które w sposób istotny decydują o tym, czy dana osoba posługuje się językiem obcym w sposób poprawny, a więc implikaturę konwersacyjną, akty mowy, uprzejmość językową, analizę konwersacyjną oraz formy adresatywne. Omówione zostają uniwersalne aspekty wiedzy pragmatycznej, zjawisko pozytywnego transferu reguł pragmatycznych z języka ojczystego, a także konsekwencje niedostatecznej kompetencji pragmatycznej w języku obcym. Podniesiona zostaje też kwestia, na ile możliwe jest rozwinięcie pragmatycznej wiedzy i umiejętności podczas lekcji języka obcego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/640
ISBN: 978-83-226-2101-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Solska_Pragmatic_issues_in_foreign_language_learning.pdf348,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons