Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6625
Title: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2017 r., Sygn. Akt: VI SA/WA 2550/16
Other Titles: COMMENTARY JUDGMENT OF WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY IN WARSAW OF 21 FEBRUARY 2017, REF. ACT: VI SA/WA 2550/16
Authors: Majewski, Kamil
Keywords: prezes zarządu SKOK; President of the Management Board of SKOK; status prawny prezesa zarządu SKOK w postępowaniu przed KNF; działalność KNF; strona postępowania przed KNF; status prawny członka zarządu banku w postępowaniu przed KNF; legal status of the President of the Management Board of SKOK in proceedings conducted by the KNF; activities of the KNF; legal status of a member of the bank’s management board in proceedings conducted by the KNF; party to proceedings conducted by the KNF
Issue Date: 30-Jun-2018
Publisher: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Citation: Roczniki Administracji i Prawa, nr 18 (2018), s. 405-416
Abstract: Niniejsza glosa porusza problematykę sytuacji prawnej prezesa zarządu w perspektywie strony postępowania administracyjnego prowadzonego przez organ nadzoru (Komisja Nadzoru Finansowego) w przedmiocie zatwierdzenia prezesa zarządu spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. Instytucja zatwierdzenia prezesa zarządu jest konstrukcją nietypową, jako że wynika z potrzeby dokonania oceny sytuacji zastanej w związku z objęciem nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych. Autor podziela pogląd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wedle którego prezes zarządu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej nie jest stroną postępowania prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego ze względu na to, że brak jest przepisu prawa materialnego, który stanowiłby o tym, iż posiada on interes prawny w tym postępowaniu. Zainteresowanie tej osoby wynikiem postępowania, w ocenie autora, jest interesem faktycznym, a nie prawnym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6625
DOI: 10.5604/01.3001.0012.6012
ISSN: 1644-9126
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majewski_Glosa_do_wyroku_Wojewodzkiego_Sadu_Administracyjnego.pdf341,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons